شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دعا کرده ام تا بهار ظهورت به لب هاي مردم تبسم بماند بگو با دعايي که در انتظار است نگاهم به امين چندم بماند
ساعت ویکتوریا
همسايه آسمون
0 امتیاز
0 برگزیده
476 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
همسايه آسمون عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top